Idź do zawartości

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ STRIX

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej działającej pod adresem: www.strix.net (dalej: „Strona internetowa”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Strix Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Zygmunta Miłkowskiego 5 lok. 3U, 30-349 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291014, posiadająca NIP: 6762358772, numer REGON: 120553861, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 154.000,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) (dalej: „Administrator”). 

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@strix.net.

Inspektor Ochrony Danych

Z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych – panią Eweliną Suchodolską – możesz kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: ewelina.suchodolska@strix.net. 

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z Strony internetowej wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzania:

Prowadzenie rekrutacji kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Przetwarzane dane osobowe:

 1. imię (imiona) i nazwisko

 2. data urodzenia

 3. podane przez Ciebie dane kontaktowe (np. adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu)

 4. wykształcenie

 5. kwalifikacje zawodowe

 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia (przebieg kariery, szkolenia, kursy, certyfikaty)

 7. opcjonalnie - dodatkowe dane, które zdecydujesz się przekazać, np. Twoje zdjęcie oraz dane zapisane na Twoim profilu w serwisie LinkedIn

Podstawa prawna:

w zakresie danych wskazanych w pkt 1-6: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązku wynikającego z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy)

w zakresie danych wskazanych w pkt 7 oraz danych przetwarzanych na potrzeby przyszłych rekrutacji:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

(przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody).

Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 1-6 jest obowiązkowe, zgodnie z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.  W przypadku, gdy Administrator kontaktuje się z Tobą za pomocą serwisu LinkedIn, serwis ten jest źródłem pozyskania przez Administratora Twoich danych osobowych, które zapisałeś na swoim profilu w tym serwisie. 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe:

 1. w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach aktualnie prowadzonej rekrutacji - do czasu zakończenia aktualnie prowadzonej rekrutacji;

 2. w odniesieniu do danych przetwarzanych na potrzeby przyszłych rekrutacji - do czasu upływu okresu obowiązywania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych albo jej cofnięcia (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

Cel przetwarzania:

Prowadzenie rekrutacji kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej (m.in. umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło).

Przetwarzane dane osobowe:

 1. data urodzenia

 2. podane przez Ciebie dane kontaktowe (np. adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu)

 3. wykształcenie

 4. kwalifikacje zawodowe

 5. przebieg dotychczasowego zatrudnienia (przebieg kariery, szkolenia, kursy, certyfikaty)

 6. opcjonalnie - dodatkowe dane, które zdecydujesz się przekazać, np. Twoje zdjęcie oraz dane zapisane na Twoim profilu w serwisie LinkedIn

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody).

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji prowadzonej przez Administratora (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe:

 1. w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach aktualnie prowadzonej rekrutacji - do czasu zakończenia aktualnie prowadzonej rekrutacji;

 2. w odniesieniu do danych przetwarzanych na potrzeby przyszłych rekrutacji - do czasu upływu okresu obowiązywania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych albo jej cofnięcia (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

Cel przetwarzania:

Przesyłanie informacji handlowych (newslettera).

Przetwarzane dane osobowe:

adres poczty elektronicznej

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia marketingu bezpośredniego).

Podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania newslettera). W przypadku, gdy Administrator kontaktuje się z Tobą za pomocą serwisu LinkedIn, serwis ten jest źródłem pozyskania przez Administratora Twoich danych osobowych, które zapisałeś na swoim profilu w tym serwisie.

Administrator będzie przetwarzał adres poczty elektronicznej do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu albo osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej).Cel przetwarzania:

Obsługa formularza czatu.

Przetwarzane dane osobowe:

dane zawarte w wiadomości przesłanej za pomocą czatu

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie).

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej).

Cel przetwarzania:

Udostępnienie darmowych treści (m.in. ebooków).

Przetwarzane dane osobowe:

 1. adres poczty elektronicznej

 2. nazwa firmy.

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udostępniania darmowych treści w związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego).

Podanie ww. danych osobowych w celu otrzymania darmowych treści jest dobrowolne. W przypadku chęci otrzymania darmowych treści bez podawania danych osobowych, możesz drogą mailową zwrócić się do Administratora o ich udostępnienie. 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej).

Cel przetwarzania:

Spełnianie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej)

Przetwarzane dane osobowe:

 1. imię i nazwisko/firma

 2. adres zamieszkania/siedziby

 3. NIP

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego).

Podanie ww. danych osobowych jest obowiązkowe w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych.

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

Cel przetwarzania:

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe:

 1. imię i nazwisko/firma

 2. podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej; adres do korespondencji; numer telefonu)

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych).

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Cel przetwarzania:

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Przetwarzane dane osobowe:

 1. imię

 2. nazwisko

 3. firma

 4. adres poczty elektronicznej

 5. adres zamieszkania/siedziby

 6. numer PESEL/KRS

 7. NIP

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem).

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem.Cel przetwarzania:

Analiza Twojej aktywności na Stronie internetowej

Przetwarzane dane osobowe:

 1. data i godzina odwiedzin

 2. numer IP urządzenia

 3. rodzaj systemu operacyjnego urządzenia

 4. przybliżona lokalizacja

 5. rodzaj przeglądarki internetowej

 6. czas spędzony na Stronie internetowej

 7. odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Strony internetowej

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności w Stronie internetowej).

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej).Cel przetwarzania:

Administrowanie Stroną internetową

Przetwarzane dane osobowe:

 1. adres IP;

 2. data i czas serwera;

 3. informacje o przeglądarce internetowej;

 4. informacje o systemie operacyjnym.

 5. Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Strony internetowej (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej).

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Strony internetowej w sposób prawidłowy).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej).Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej).Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 1. dostawca domeny;

 2. dostawca usługi poczty elektronicznej;

 3. dostawca formularza czatu;

 4. dostawca formularza zapisu do newslettera; 

 5. dostawca aplikacji służącej do zarządzania działaniami rekrutacyjnymi;

 6. dostawcy usługi hostingu danych;

 7. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie internetowej i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających (m.in. Google Analytics);

 8. dostawca usług informatycznych;

 9. biuro rachunkowe;

 10. kancelaria prawna. 

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google LLC (m.in. Google Analytics i Google Ads), Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są:

 • w przypadku Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela i Japonii - decyzje Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww. państw trzecich;

 • w przypadku USA, Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Korei Południowej, Singapuru, Tajwanu (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii - klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:

  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;

  2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych - o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej; 

  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;

  4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;

 4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;

 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Google’a).

 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

  1. zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Strony internetowej, korzystanie z jej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;

  2. zwiększenie komfortu przeglądania Strony internetowej – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;

  3. tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania użytkowników ze Strony internetowej. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Strony internetowej i dostosowywanie jej działania do preferencji użytkowników;

  4. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.

 3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.

 4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w dolnej części Strony internetowej. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.

 5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.

 6. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:NARZĘDZIE: Niezbędne pliki cookies

DOSTAWCA: Administrator

FUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH DANYCH:

Działanie tych plików jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, dlatego nie możesz ich wyłączyć. Dzięki tym plikom (pobierających m.in. numer IP Twojego urządzenia), możliwe jest m.in. informowanie Cię o plikach cookies działających na Stronie internetowej.

OKRES DZIAŁANIA: Większość niezbędnych plików cookies ma charakter sesyjny, niektóre jednak pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres 12 miesięcy lub do momentu ich usunięcia;

NARZĘDZIE: Google Analytics

DOSTAWCA: Google

FUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH DANYCH:

Narzędzie to umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania z Strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. 

OKRES DZIAŁANIA: Do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z Strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się Strony internetowej lub ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 

Polityka obowiązuje od dnia 12.12.2022 r.